Lesson Notes By Weeks and Term - Primary 6

Ise sise ati Ere Re

Week 1

Subject: ��� Yoruba

Topic: ��� Ise sise ati Ere Re

Duration: ��� 40 mins

Reference: ��� Akotun Ede Yoruba fun ile-eko Alakoobere iwe kefa

Objective: ��� Leyin Eko awon akeeko gbodo mo

 1. Itumo ise
 2. Iyi ise sise ati ere re
 3. Abuku iwa ote

Content

Ninu gbogbo eya to wa ni agbaaye ti olorun da, yoruba feran ise lopolopo, won si korira ole tabi imele sise pupo. Idi ni eyi ti won fi maa n sope ise ni oogun ise. Eyi nipe, eni tiko ba fee kusee gbodo se ise. Eni ti ko ba ti se ise, dandan ni ku eni bee ya otosi.

Bi Yoruba se mu ise ni okunkundun yii, bee ni won korira ole tabi imele. Alapamasise ni Yoruba n pe eniyan to ya ole. A maa n sise ki ebi ma baa pa wa tebi tara. Oro Yoruba maa n sope iya ko leje eni ti o ba le sise, sugbon ebi ni yoo pa omo toba sole yato si ise agbe ni ile Yoruba, orisirisii awon ise isegun, ise aso hihun, ise ona, ise amokoko, aro dida abbl. Orisirisii ise igbalode si wa, bi, ise olukoni,aso reran, ajorinmorin, kolekole, onise ina abbl.

Iyi ise sise ati ere re

 1. Won ki i fi abuku kan eni ti o ba n sise
 2. Eni ti o ba sise kii tawo na
 3. Ebi ko le pa eni ti o ba n sise
 4. Eni ti o ba n sise yoo ri owo ya
 5. Ogun rere wa fun omo eni ti o n sise

Abuku iwa ole

 1. Ole eniyan ni yoo ti omolanke nigba ti o ba di agbalagba
 2. Eni ti ko fi oju si iwe re ni kekere ni yoo je iranse fun awon elegbe re
 3. Ko si ise iwosi ti won ko le ran ole
 4. Won le fi esun ole kan ole
 5. Ole ko le ri owo ya
 6. Ogun ti won fi sile fun ole yoo parun
 7. Ole ko le fi ogun rere sile fun omo

Presentation

Step 1: Teacher revises previous lesson with pupils

Step 2: Teacher introduces and explains new topic to pupils

Step 3: Pupils are allowed to ask question

Step 4: Teacher writes note on the board for pupils.

Evaluation

 1. Ninu gbogbo eya ti olorun da, eya wo lo feran ise?
 2. Yoruba ma n pa lo we pe, ise ni oogun ____________________.
 3. Daruko orisi ere meta ise sise.

Conclusion: Teacher moves round for inspection, marking and correction of notes where necessary.� Lesson Notes All Rights Reserved 2023